Warning: A non-numeric value encountered in /data/9/c/9c05edc4-2b3b-475d-b8ab-5ada3d98d3dc/visitandexplore.eu/web/libs/php/tnsl.php on line 247
Podmienky používania - Visit & Explore Europe
Zdroj: https://pixabay.com
Pridaj nové

Kultúra a šport v okolí

facebook google plus twitter vkontakte
logo
Zaujímavosti Pamiatky Kultúra Šport Ubytovanie Obce

Podmienky používania


Podmienky používania na portal-ewww.visitandexplore.eu .

1. ÚVOD

Pozorne si prečítajte podmienky používania nášho portálu www.visitandexplore.eu . Všetky uvedené a poskytované služby na portále www.visitandexplore.eu ako aj ich obsah sú vo vlastníctve, prevádzke a poskytované firmou Visit and Explore Europe, s.r.o.Vstupom do portálu súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. Spoločnosť Visit and Explore Europe, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia a potrieb tieto podmienky meniť, v súlade zo zákonmy v SR.


Na ďalšie používanie portál-u musíte súhlasiť s týmito podmienkami.


Žiadne materiály z portálu www.visitandexplore.eu sa nesmú bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Visit and Explore Europe, s.r.o.. v žiadnej forme nikde použiť . Neoprávnené používanie materiálov, ktoré sú zverejnené na portál-e www.visitandexplore.eu sa budepovažovať za porušenie autorského práva v zmysle platných právnych predpisov a noriem.

2.Technické prevedenie 
Spoločnosť Visit and Explore Europe, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť alebo prerušiť /v prípade technickej údržby/ poskytovanie portálu www.visitandexplore.eu alebo materiálov, ktoré sú použite na tomto portáli. Spoločnosť Visit and Explore Europe, s.r.o. nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia.Visit and Explore Europe, s.r.o. je oprávnený monitorovať prístup na portál www.visitandexplore.eu . Portál www.visitandexplore.eu môže obsahovať linky na webové stránky, ktoré sú používané inými stranami ako je spoločnosť Visit and Explore Europe, s.r.o.. SpoločnosťVisit and Explore Europe, s.r.o. nezodpovedá, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto stránok tretích strán.Všetky materiály, ktoré sú umiestnené na portáli www.visitandexplore.eu sa zobrazujú v stave v akom boli poskytnuté zadávateľom, pričom spoločnosť Visit and Explore, s.r.o. nezodpovedá za obsah a vhodmnosť zadávaných materiálov. Za všetky pridané údaje a fotografie ktoré sú použité v prezentáciách zodpovedá v celom rozsahu zadávateľ, ktorý ich pridal.

3.Obmedzenie zodpovednosti

Ak nie ste spokojný s portál-om www.visitandexplore.eu máte kedykoľvek možnosť prerušiť jeho používanie. Spoločnosť Visit and Explore Europe, s.r.o. nezodpovedá za žiadne ujmy, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov, ktoré sú použite na tejto stránke. Zároveň spoločnosť Visit and Explore Europe, s.r.o. nezodpovedá za nemožnosti používať tento portál. V žiadnom prípade spoločnosť Visit and Explore Europe, s.r.o. nezodpovedá za žiadne nepriame, trestné, náhodné ani následné škody / strata zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod), ktoré vzniknú konaním alebo na základe zmluvy, nedbalosti či iného protiprávneho konania, vychádzajúceho z používania alebo realizácie informácií, dostupných na portál-e www.visitandexplore.eu alebo v súvislosti s nim, aj keď spoločnosť Visit and Explore Europe, s.r.o. bola vopred poučená o možnosti vzniku takejto škody. Ako zadávateľ máte výlučnú zodpovednosť za adekvátnu ochranu a zálohovanie údajov alebo vybavenie, použité v súvislosti s portálom www.visitandexplore.eu , pričom nie ste oprávnený uplatniť si nárok voči spoločnosti Visit and Explore, s.r.o. v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov. Zároveň sa zaväzujete, že odškodníte spoločnosť Visit and Explore Europe, s.r.o., a že si nebudete uplatňovať u spoločnosti Visit and Explore Europe, s.r.o. žiadne nároky, vychádzajúce z používania portálu www.visitandexplore.eu alebo súvisiace s ním. Použitie týchto obmedzení je jedinečným predpokladom vášho používania portálu. www.visitandexplore.eu .


4.Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie z našej strany v súvislosti s vaším porušením prípadne porušením iných osôb nás nezbavuje práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Okrem dohôd a podmienok, uvedených na webovej stránke, tieto podmienky uvádzajú celé dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto podmienok.

Vydané Máj 2014

© 2013 - 2024, WebTrend, s.r.o., Všetky práva vyhradené.    Load time: 12.8854 s, Memory usage: 7186.05 kB
Registrovať sa ako obec

Warning: A non-numeric value encountered in /data/9/c/9c05edc4-2b3b-475d-b8ab-5ada3d98d3dc/visitandexplore.eu/web/libs/php/tnsl.php on line 643