Warning: A non-numeric value encountered in /data/9/c/9c05edc4-2b3b-475d-b8ab-5ada3d98d3dc/visitandexplore.eu/web/libs/php/tnsl.php on line 247
Obchodné podmienky - Visit & Explore Europe
Zdroj: https://pixabay.com
Pridaj nové

Kultúra a šport v okolí

facebook google plus twitter vkontakte
logo
Zaujímavosti Pamiatky Kultúra Šport Ubytovanie Obce

Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky a podmienky používania sú stanovené a záväzné pre všetky objednávky na informačnom portáli www.visitandexplore.eu a nie je ich možné meniť. Prevádzkovateľ informačného portálu www.visitandexplore.eu (ďalej len infoportál ) je


Visit and Explore Europe s.r.o.

Ambroseho 12

SK-85102 Bratislava

IČO 47100052 DIČ/Tax nr. : 2023761564

Zápis v OR: OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 88478/B


Názov a adresa dozorného orgánu : Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 Objednávateľ je fyzickou osobou alebo právnickou osobou alebo sprostredkovateľ objednávajúci služby na infoportále .


Objednávanie

a) Objednávanie služby na infoportáli je možné iba vyplnením registračného formulára . b) Odoslaním registračného formulára elektronickou formou súhlasi objednávateľ z ponukou a cenou za služby a zároveň súhlasí z uzatvorením zmluvy . c) Objednávka je zaväzujúce pre obidve strany . Objednávateľ sa pri objednávaní služby riadi aj podmienkami používania zverejnenými na infoportáli .

 

Cena

a) Cena za službu na infoportáli je objednávateľovi uvedená pri registrácii programov Silver a Gold z cenníka. Program Free je bezplatný . Nie sme platcami DPH

 

Spósob platby

a) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za program ktorý si zvolil po potvrdení objednávky na základe vystavenej Proformnej faktúry do štrnástich kalendárnych dní odo dňa vystavenia . Po pripísanií sumy uvedenej na Proformnej faktúre na účet prevádzkovateľa bude objednávateĺovi odoslaná Faktúra .

b) Prevádzkovateľ má právo zasielať elektronické faktúry, prípadne elektronické Proformné faktúry, ktoré spĺňajú všetky náležitosti v zmysle ustanovenia § 75 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predstavujú plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry, ktorú je možné na žiadosť Objednávateľa zaslať poštou. Faktúry budú vystavované vo formáte PDF a budú zasielané na vopred dohodnutú e-mailovú adresu Objednávateľa.

c) Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Objednávateľ neuhradí celkovú sumu uvedenú na Proformnej faktúre v riadnom termíne, alebo nedodrží podmienky platby.

Storno podmienky

a) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy písomnou formou. V prípade odstupenia od zmluvy objednávateľom platia následovné storno polplatky :

  • Zo zaplatenej sumy sa odráta 50% ktorý je minimálny náklad prevádzkovateľa

  • Zo zvýšnej sumy sa odráta alikvótna čiastka za dni ktoré služba bola poskytnutá zaokrúhlená na celý kalendárny mesiac a zvyšok bude poslaná objednávateľovi .

 


Záverečné ustanovenia

a) Objednávateľ týmto dáva súhlas na spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

b) Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú poskytovať údaje a informácie získané v rámci spolupráce na základe Registrácie tretím osobám.

c) Všetky vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

d) Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.05.2014.
e) Súčasťou Zmluvy o realizácii sú Registrácia , objednávka , Podmienky používania a tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa.

© 2013 - 2024, WebTrend, s.r.o., Všetky práva vyhradené.    Load time: 12.4529 s, Memory usage: 7192.27 kB
Registrovať sa ako obec

Warning: A non-numeric value encountered in /data/9/c/9c05edc4-2b3b-475d-b8ab-5ada3d98d3dc/visitandexplore.eu/web/libs/php/tnsl.php on line 643